rss Medialiiton lausunnot

9.11.2018 Lausunto arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Medialiitto ja sen jäsenliitot Aikakausmedia, Sanomalehtien Liitto sekä Suomen Kustannusyhdistys ovat antaneet 9.11.2018 lausunnon arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta. Muutos koskee sähköisiin julkaisuihin sekä lehtien irtonumeroihin sovellettavan verokannan alentamista 24 prosentista 10 prosenttiin.

Lue lisää

21.9.2018 Komission ehdotus ilmiantajien suojelusta

Medialiitto on antanut 21.9.2018 lausunnon Euroopan komissiolle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Lue lisää

20.8.2018 Viestinnän EU-tason toimenpidetarpeet 2019 - 2024

Medialiitto on esittänyt 15.8.2018 liikenne- ja viestintäministeriölle näkemyksensä viestinnän EU-tason toimenpidetarpeista vuosina 2019 - 2024.

Lue lisää

15.8.2018 Lausunto kansallisen uutistoimiston tukemisesta

Medialiitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon kansallisen uutistoimiston tukemista koskevasta asetusluonnoksesta 14.8.2018.

Lue lisää

26.6.2018 Lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä mediapoliittiseksi ohjelmaksi

Medialiitto on 26.6.2018 antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi mediapoliittisesta ohjelmasta.

Lue lisää

19.6.2018 Lausunto postipalveluja koskevien tietojen hyödyntämisestä

Liitto on 19.6.2018 antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle postipalveluja koskevien tietojen hyödyntämisestä.

Lue lisää

12.3.2018 Lausunto televisio-ohjelmistojen ääni- ja tekstityspalveluista

Medialiitto on 9.3.2018 antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle televisio-ohjelmistojen ääni- ja tekstityspalveluista.

Lue lisää

23.2.2018 Fake news

Medialiitto on antanut lausunnon Euroopan komissiolle aiheesta Fake news and online disinformation.

Lue lisää

5.2.2018 Lausunto unionin arvonlisäverokantasääntelyn uudistamisesta

Medialiitto on antanut 5.2.2018 valtiovarainministeriölle lausunnon unionin arvonlisäverokantasääntelyn uudistamisesta.

Lue lisää

12.1.2018 Lausunto tekijänoikeuksien rajoittamisesta lukemisesteisten hyväksi

Medialiitto on 12.1.2018 antanut lausunnon direktiivin (EU) 2017/1564 (VIP-direktiivi) kansallisesta voimaansaattamisesta mediayritysten näkökulmasta.

Lue lisää

9.1.2018 Lausunto reilusta verotuksesta digitaloudessa

Medialiitto on vastannut 3.1.2018 Euroopan komission avoimeen konsultaatioon koskien digitalouden reilua verotusta.

Lue lisää

25.10.2017 Lausunto Yleisradio Oy:n strategiasta

Medialiitto on antanut Yleisradion hallintoneuvostolle 20.9.2017 lausunnon Ylen hallituksen 17.8.2017 hyväksymästä strategialuonnoksesta.

Lue lisää

6.10.2017 Lausunto tietokantadirektiivin uudistamistarpeista

Medialiitto on antanut 5.10.2017 eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon tietokantadirektiivin uudistamistarpeista.

Lue lisää

29.9.2017 Lausunto digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanosta

Medialiitto on antanut 28.9.2017 lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanosta.

Lue lisää

29.9.2017 Viestinnän tulevaisuus - muutostekijät ja ratkaisut

Medialiitto on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle näkemyksensä media-alan muutostekijöistä ja ratkaisuista ministeriön tulevaisuuskatsauksen laatimista varten.

Lue lisää

31.8.2017 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Medialiiton lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksestä tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamisesta.

Lue lisää

25.8.2017 Lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta

Medialiitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta.

Lue lisää

30.6.2017 Siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö

Medialiitto on antanut lausunnon sisäministeriölle ehdotuksesta siivilitiedustelua koskevasta lainsäädännöstä.

Lue lisää

12.6.2017 Lausunto yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuesta

Lausunto lisätalousarvioesitykseen HE 60/2017 vp sisältyvistä määrärahaehdotuksista, jotka koskevat momentteja 31.40.44 (Median innovaatiotuki) ja 31.40.45 (Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki).

Lue lisää

Lausunto tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Medialiitto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee tietoyhteiskuntakaaren muuttamista.

Lue lisää

3.5.2017 Asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta.

Lue lisää

13.4.2017 Ennakkoarviointi Yleisradion verkkopalvelu-uudistuksesta ja palvelujen personoinnista

Lausunto liittyen Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston käynnistämään ennakkoarviointimenettelyyn Yle Uutisten verkkopalvelu-uudistuksesta ja palvelujen personoinnista.

Lue lisää

30.3.2017 Lausunto Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Medialiitto on antanut lausunnon hallituksen esityksestä Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamiseksi.

Lue lisää

2.3.2017 Yleisradion kumppanuudet ja yhteistyö yksityisten medioiden kanssa vuonna 2016

Lausunto kumppanuuksien ja yhteistyön osalta Yleisradion hallintoneuvoston kertomuksesta vuodelta 2016.

Lue lisää

16.2.2017 Lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Medialiiton lausunto sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä U 63/2016 vp, joka koskee komission direktiiviehdotusta tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Lue lisää

Sähköisten julkaisujen arvonlisäverokanta

Medialiitto on antanut lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee Euroopan komission ehdotusta sähköisten julkaisujen arvonlisäverokannoista.

Lue lisää

10.2.2017 Yleisen tietosuoja-asetuksen 85 artiklan soveltaminen: henkilötietojen käsittely journalistisessa tarkoituksessa

medialiitto on antanut lausunnon oikeusministeriön muistiosta, joka koskee henkilötietojen suojan yhteensovittamista sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden kanssa Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 85 artiklan mukaisesti.

Lue lisää

Lausunto talousvaliokunnalle tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Medialiitto on antanut talousvaliokunnalle kirjallisen lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä U 63/2016 vp, joka koskee komission direktiiviehdotusta tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Lue lisää

19.12.2016 Yleisradiolain muuttaminen

Liitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamiseksi. Esitysluonnos pohjautuu parlamentaarisen työryhmän 22.6.2016 julkaisemiin ehdotuksiin.

Lue lisää

2.12.2016 Tekijänoikeuden rajoittaminen lukemisesteisten hyväksi

Viestinnän Keskusliitto on antanut sivistysvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston kirjelmästä tekijänoikeuden rajoittamisesta lukemisesteisten hyväksi.

Lue lisää

19.10.2016 Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista

Viestinnän Keskusliitto on antanut sivistysvaliokunalle lausunnon hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue lisää

17.10.2016 Asetusehdotus lähetystoiminnasta

Liitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon komission asetusehdotuksesta, joka koskee tekijänoikeutta televisio- ja radiolähetystoiminnassa.

Lue lisää

17.10.2016 Tekijänoikeuksien rajoittaminen lukemisesteisten hyväksi

Liitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon komission asetus- ja direktiiviehdotuksista, jotka koskevat tekijänoikeuksien rajoittamista lukemisesteisten hyväksi.

Lue lisää

17.10.2016 Direktiiviehdotus tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Liitto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle komission direktiiviehdotuksesta, joka koskee tekijänoikeutta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Lue lisää

11.10.2016 Ehdotus valtionhallinnon viestintäsuositukseksi

Viestinnän Keskusliitto on antanut valtioneuvoston kanslialle lausunnon valtionhallinnon viestintäsuositusta koskevasta työryhmämuistiosta.

Lue lisää

7.10.2016 Ylen televisio-ohjelmiston tarjontarakenteen muutos

Liitto on antanut Yleisradio Oy:n hallintoneuvostolle lausunnon yhtiön televisio-ohjelmiston tarjontarakenteen uudistuksesta (Yle Fem ja Yle Teema sekä Yle Areena). Hallintoneuvosto tekee uudistuksesta ennakkoarvioinnin yleisradiolain mukaisesti.

Lue lisää

15.9.2016 Postilain uudistus

Liitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon LVM:n arviomuistiosta, joka koskee postilain uudistamista.

Lue lisää

25.5.2016 Hallinnon yhteiset sähköisen asioinnin tukipalvelut

Liitto on antanut lausunnon eduskunnan hallintovaliokunnalle kansallista palveluväylää ja muita hallinnon sähköisen asioinnin tukipalveluita koskevasta hallituksen esityksestä HE 59/2016 vp.

Lue lisää

17.5.2016 Kustantajan rooli tekijänoikeuden arvoketjussa

Liitto on antanut lausunnon Euroopan komissiolle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle kustantajan oikeudesta tekijänoikeuden arvoketjussa.

Lue lisää

1.4.2016 Televisio-ohjelmien siirtovelvoite

Liitto on antanut liikenne-ja viestintäministeriölle lausunnon television-ohjelmien siirtovelvoitetta koskevasta arviomuistiosta.

Lue lisää

16.2.2016 Tilattuja verkkosisältöpalveluja koskeva siirrettävyysasetus

Liitto on antanut eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle lausunnon Euroopan komission siirrettävyysasetusehdotusta koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä (U 3/2016 vp).

Lue lisää

12.2.2016 Elinvoimaiset mediamarkkinat - julkisten ja yksityisten mediapalvelujen summa

Liitto on antanut lausunnon eduskunnan parlamentaariselle Yleisradio-työryhmälle julkisen palvelun tehtävästä, rahoituksesta ja valvonnasta.

Lue lisää

18.1.2016 Verkkoneutraliteettisääntelyn muuttaminen EU-asetuksen johdosta

Viestinnän Keskusliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon verkkoneutraliteettisääntelyn muuttamistarpeesta laaditusta arviomuistiosta.

Lue lisää

15.1.2016 Verkkosisältöpalvelujen siirrettävyys

Liitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon mobiilien verkkosisältöpalvelujen siirrettävyyttä koskevasta Euroopan komission asetusehdotuksesta.

Lue lisää

8.1.2016 Kansallinen palveluväylä

Liitto antanut lausunnon valtiovarainministeriölle hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Lue lisää

9.11.2015 Satelliitti- ja kaapelidirektiivin uudistaminen

Liitto on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon satelliitti- ja kaapelidirektiivin uudistamisesta.

Lue lisää

2.11.2015 Luonnos postilain muutokseksi

Liitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee postilain muuttamista.

Lue lisää

2.11.2015 Lausunto arvo-osuusjärjestelmästä

Liitto on antanut valtiovarainministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue lisää

22.5.2015 Euroopan komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategia

Liitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon Euroopan komission tiedonannosta "Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle" (KOM(2015)192).

Lue lisää

30.4.2015 Kuluttajaviranomaisten toimivaltuudet

Viestinnän Keskusliitto on antanut oikeusministeriölle lausunnon liittyen kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksiin.

Lue lisää