Henkilötietojen käsittely Medialiiton toiminnassa

Medialiitto ry noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tällä sivulla kuvataan säännöt ja periaatteet, joilla henkilötietoja liiton toiminnassa käsitellään. Sivu on päivitetty 25.5.2018.

Käsiteltävän henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitus

Liitto käsittelee jäsenyrityksiä edustavien henkilöiden yhteystietoja tarjotakseen jäsenpalveluja sekä liiton toimialalla merkittävien sidosryhmien edustajien yhteystietoja suorittaakseen edunvalvontatehtäväänsä. Liitto järjestää koulutustilaisuuksia ja tuottaa julkaisuja, joiden markkinoimiseksi se käsittelee liiton kohderyhmiin kuuluvien yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksessa. Kaikki henkilötietojen käsittely perustuu lähtökohtaisesti liiton oikeutettuun etuun rekisterinpitäjänä.

Liiton julkaisemia painettuja ja sähköisiä medioita varten henkilötietoja käsitellään lisäksi tietosuojalain 27 §:n mukaisessa journalistisessa tarkoituksessa.

Medialiitto toimii yhteisessä toimistossa jäsenliittojensa Aikakauslehtien liiton, Graafisen Teollisuuden, Sanomalehtien Liiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen kanssa. Medialiitto tuottaa palveluja jäsenliitoilleen ja toimii henkilötietojen käsittelijänä myös niiden lukuun.

Liitto käsittelee työmarkkinatoiminnassaan palkkatilastotietoa, joka on lähtökohtaisesti anonymisoitua. Mikäli tieto yksittäisissä tapauksissa voi kuitenkin olla yhdistettävissä tiettyihin henkilöihin, liitto huolehtii tiedon käsittelystä ja erityisesti riittävän tasoisesta tietoturvasta tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Liitto huolehtii, että kaikki henkilötietoja sen lukuun käsittelevät palveluntarjoavat noudattavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tapaa henkilötietojen käsittelijöinä.

Liitto ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja muille rekisterinpitäjille. Liitto voi kuitenkin kampanjakohtaisesti luovuttaa tietoja jäsenyrityksilleen suoramarkkinointitarkoituksiin. Tästä informoidaan aina erikseen kunkin tällaisen kampanjan yhteydessä.

Käsittelyn lopettaminen

Jäsenpalvelu- ja edunvalvontatarkoituksessa tehty henkilötietojen käsittely lopetetaan, kun henkilö ei työskentele jäsenen eikä liiton edunvalvontatehtävän kannalta tärkeän sidosryhmäorganisaation palveluksessa. Suoramarkkinointia varten kerättyjen henkilötietojen käsittely lopetetaan viimeistään, kun henkilö ei ole neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut liiton järjestämiin tapahtumiin tai tilannut liiton julkaisuja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet halutessaan mm. tarkistaa ja tarvittaessa oikaista liiton käsittelemät itseään koskevat tiedot. Oikeudet eivät koske journalistisessa tarkoituksessa tehtyä käsittelyä.

Käsittelyn periaatteet

Liitto käsittelee henkilötietoa ainoastaan edellä mainittujen tarkoitusten edellyttämässä laajuudessa ja huolehtii riittävästä tietoturvan tasosta. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle eikä niiden perusteella tehdä automaattista profilointia.

Yhteyshenkilö

Medialiiton yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on Mikko Hoikka, mikko.hoikka@medialiitto.fi, 040 186 3503.