Media-alan ammatillinen koulutus myllerryksessä

Koko ammatillista koulutusta uudistetaan parhaillaan. Ammatillisen koulutuksen uudistus koskee niin rahoitusta, hallintoa kuin koulutuspolitiikan vaikuttamiskanaviakin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteisinä koulutuksen laadullisen ennakoinnin asiantuntijaeliminä toimineet alakohtaiset koulutustoimikunnat ja tutkintotoimikunnat lakkautetaan. Tilalle tulevat ennakointifoorumi koulutustoimikuntia laaja-alaisimpine ennakointiryhmineen ja työelämätoimikunnat. 

Ennakointiryhmissä tulee olemaan vahva työelämäedustus, kuten koulutustoimikunnissakin on ollut. Epäkohtana on pidettävä sitä, että jatkossa viestintäalan osaamistarpeiden ennakointi tapahtuu Koulutus-Kulttuuri-Media -ennakointiryhmässä, jolloin panostus viestintäalan kysymyksiin jää huomattavasti aiempaa vähemmälle.

Elinkeinoelämän keskusliitto valvoo menossa olevassa uudistustyössä elinkeinoelämän etua, sen mukaisesti kuin jäsenenä olevat toimialajärjestöt sitä linjaavat. EK:n syksyllä 2016 vahvistaman strategian mukaan toimialaliitot vastaavat asioista, joissa niillä on erityinen intressi: 

  • toimialakohtaisesta osaamistarpeiden ennakoinnista ja osaamis- ja koulutustarpeista viestimisestä
  • tutkintojen sisällöistä
  • oman koulutuksen järjestäjiin (=koulutustarjontaan) vaikuttamisesta ja
  • osaajien saatavuudesta eli toimialan vetovoimasta.

Uudistus vaikuttaa myös tutkintoihin. Uudet laaja-alaiset media-alan tutkinnot korvaavat vanhat viestintäalan tutkinnot. Lue lisää tästä [linkki uutiseen].

Viestintäalan koulutustoimikunnan viesti ennakointifoorumille

Viestintäalan koulutustoimikunta määritteli viimeisessä kokouksessaan 29.9.2016 viestintäalan osaamis- ja koulutustarpeita koskevan ennakointityön kannalta tärkeimpiä ja kiireellisintä huomiota vaativia asioita:

  • Koulutusta ja koulutustarpeita koskevan tilastotieto tulee saada ajan tasalle ja ennakointityöhön osallistuvien ja etujärjestöjen saataville.
  • Toimittajakoulutuksen neuvottelukunnan ehdottama ennakointihanke tulee käynnistää välittömästi.
  • Jo koulutuksessa tulee korostaa osaamista liikkua työmarkkinoilla ja uuden oppimista - vanhenevia ammatti-identiteettejä ei tule vahvistaa.  
  • Jo työssä olevien täydennyskoulutuspalvelujen tarjontaa tulee tehostaa lisäämällä modulaarisuutta myös korkeakoulututkintoihin, lisäämällä korkeakoulujen välistä työnjakoa ja yhteistyötä, tuotteistamalla täsmäkoulutusta kiireellisimpiin koulutustarpeisiin ja lyhentämällä koulutuksen käynnistämiseen kuluvaa viivettä.

Tiivistelmä: Koulutustoimikunnan viesti ennakointifoorumille
Työehtosopimuksiin perustuvat koulutustyöryhmät

Medialiiton solmimat työehtosopimukset sisältävät kukin koulutussopimuksen. Sopimusten nojalla valitaan sopimusalakohtaiset koulutustyöryhmät, joissa liittojen edustajien kesken pyritään määrittelemään ammatillisen koulutuksen kehittämistarpeita ja edistämään koulutustarjontaa. Koulutustyöryhmälle kuuluvat myös ay-, työsuojelu- ja yhteisten kurssien hyväksyminen sekä koulutussopimuksen tulkintaan liittyvät kysymykset.


Lue myös:
Selvitys journalismin ja viestintäalan koulutustarpeista

Medialiitto on mukana muun muassa Journalistiliiton ja toimittajakoulutusta antavien korkeakoulujen edustajista koostuvassa toimittajakoulutuksen neuvottelukunnassa. Sen tavoitteena on edistää journalistien perus- ja täydennyskoulutusta antavien korkeakoulujen keskinäistä yhteistoimintaa sekä niiden yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen ja opetushallinnon kanssa.

Neuvottelukunta on esittänyt [linkki uutiseen] opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle, että opetus- ja kulttuuriministeriö teettäisi selvityksen journalismin ja viestintäalan koulutustarpeista. Tutkimuksessa tulisi selvittää opiskelijoiden työllistymistä, alan tulevaisuuden osaamistarpeita sekä tarkoituksenmukaiset tavoitteet aloituspaikkojen ja tutkintojen määrälle.Korkeakoulutettujen täydennyskoulutustarpeet

Viestintäalan koulutustoimikunta on laatinut 4.5.2015 muistion alan korkeakoulutettujen kiireellisimmistä täydennyskoulutustarpeista. Muistio on toimitettu Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE:lle, Suomen yliopistot UNIFI ry:lle sekä Opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Liite


Viestinnän, median ja muotoilun erikoistumiskoulutuksen kehityshanke

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo työelämässä toimineille suunnattuja edistäviä pitkäkestoisia, vähintään 30 opintopisteen koulutuksia, joiden tarkoitus on edistää ammatillista kehittymistä ja erikoistumista.

Opetusministeriö on myöntänyt rahoituksen viestintäalan erikoistumiskoulutuksen kehityshankkeelle. Painopiste koulutusohjelmassa tulee olemaan digitaalisen osaamisen vahvistaminen, big datan hyödyntäminen uutistuotannossa ja Some. Mukana on useista ammatti- ja tiedekorkeakouluja. Ensimmäisen koulutuksen on näillä näkymin tarkoitus käynnistyä vuoden 2018 alussa.

Koulutus on toistuva ja se toteutetaan yhteistyössä eri korkeakoulujen kanssa. Haku ensimmäiseen toteutukseen on syksyllä 2017. Kevään 2017 aikana on tarkoitus jättää opetusministeriöön suunnitelma koulutuksen sisällöstä. Voit vaikuttaa siihen vastaamalla kyselyyn, jossa kerätään työnantajien näkemyksiä ja toiveita koulutukseen liittyen.

Vastaa kyselyyn