En lagmiljö som möjliggör tillväxt och utveckling

De inhemska medieföretagens framtid påverkas centralt av beslut om yttrandefrihet, upphovsrätt en jämställd konkurrensmiljö och beskattning.

Även mitt i digitaliseringen, förändringen i konsumentbeteendet och förnyelsen av verksamhetsmiljön består branschens affärsverksamhets kärna av högklassig innehållsproduktion som har betydelse för kunderna. Upphovsrättsskydd, yttrandefrihet och reglering av kommunikation påverkar centralt vilka utgångspunkter inhemska företag har för att producera medieinnehåll som stärker det finländska samhället och den finländska kulturen.  

Vårt mål är att påverka branschens lagmiljö, så att branschens företag går med i tävlingen med internationella jättar och andra inhemska aktörer från samma streck.

  • Vi påverkar branschens lagstiftning. 
  • Vi gör medlemmarnas röst hörd i lagberedning. 
  • Vi kommunicerar aktivt till beslutsfattare, intressentgrupper och medier.
  • Vi ger juridisk rådgivning om upphovsrätt, yttrandefrihet och medielagstiftning. 

Mediebranschens röst hörd i lagberedning

Lagstiftningen påverkar konkret verksamhetsförutsättningarna för mediebranschens företag. Medieföretagens behov blir inte heller automatiskt iakttagna i beredningen av ny lagstiftning. Vi deltar aktivt i beredning av lagstiftning och lyfter fram mediebranschens lösningsförslag.

Vi verkar i olika arbetsgrupper och beredningsorgan, vi ger utlåtanden, möter beslutsfattare, deltar i höranden, bygger nätverk till olika intressentgrupper och kommunicerar om branschens ställningstaganden i olika kanaler.

Grundprincipen för vårt påverkansarbete är att agera öppet och transparent.

Ansvarsfull yttrandefrihet, modernt upphovsrättsskydd

Vi försvarar yttrandefrihet och ett starkt upphovsrättsskydd. Ur mediebranschens perspektiv utgör dessa faktorer dess verksamhetsförutsättningar. 

Yttrandefrihet betyder vars och ens rätt att uttrycka, sprida och motta information och tankar oberoende av dess form och innehåll. Mediernas uppgift är att producera högklassigt innehåll och använda yttrandefriheten ansvarsfullt. En fungerande etisk självreglering är ett av kännetecknen för professionella medier. Samtidigt förutsätter yttrandefriheten att man tar hand om kommunikationens kritik, öppenhet, tolerans och mångvärdighet.

Med stöd av sina ägda rättigheter kan företag publicera böcker och tidningar samt producera och sända tv- och radioprogram. Med hjälp av rättigheterna kan företag även försvara sin ställning gentemot konkurrenter och ingripa i olovlig användning av sina innehåll.

Vi stöder intressebevakningen inom Kopiosto för våra medlemsförbund Tidskrifternas Förbund, Tidningarnas Förbund och Finlands Förlagsförening genom att ge sakkunnighjälp i upphovsrättsliga frågor. Vi deltar även i arbetet vid News Media Europes arbetsgrupper.

Till medlemsföretagen ger vi juridisk rådgivning i frågor kring medielagstiftning, varav en stor del berör ärenden kring upphovsrätt eller förlagsavtal.