Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och en högklassig medlemstjänst

En framgångsrik mediebransch behöver anställningsvillkor som planerats för en modern verksamhetsmiljö.

I den inhemska mediebranschen verkar nästan 700 branschföretag som sysselsätter ca 20 000 personer och omsätter 4,3 miljarder årligen. En fungerande arbetsmarknad förutsätter anställningsvillkor som iakttar branschens förändring och den nya konkurrenssituationen. Vårt mål är en verksamhetsmiljö som är konkurrenskraftig för företag och lockande för branschproffs.

  • Vi konsulterar våra medlemmar i alla frågor kring anställningsförhållanden.
  • Vi medlar i tvister.
  • Vi utvecklar branschens anställningsvillkor och tecknar kollektivavtal
  • Vi upprätthåller ett omfattande extranät för arbetsmarknadsfrågor
  • Våra medlemmar beslutar om innehållet för arbetsgivarpolitisk intressebevakning.

Vi förhandlar om branschens kollektivavtal

Medieförbundet tecknar kollektivavtal för privata medier, tryckeriverksamhet och distribution. Branschens allmänt bindande kollektivavtal definierar minimianställningsvillkor som binder alla företag i branschen.

Till kollektivavtalen hör fredsplikt, som garanterar störningsfri verksamhet för medlemsföretagen under pågående kollektivavtalsperiod. Enligt branschens kollektivavtal är fredsplikten ovillkorlig. Under pågående avtalsperiod är även stöd- och sympatistrejker förbjudna. Endast förbundets företagsmedlemmar omfattas av fredsplikt. 

Medlemstjänsten är vår kärnuppgift

Vi råder våra medlemsföretag i alla arbetsgivarärenden. Våra arbetsmarknadsjurister ger våra medlemsföretag pålitlig och yrkeskunnig betjäning i frågor kring arbetslagstiftning, kollektivavtal, lokala förhandlingar och övriga anställningsrelaterade ärenden samt i förändringsprocesser.

Utöver telefon- och e-postrådgivning kan chefer och hr-personal få stöd av en informationsbank om anställningsfrågor i medlemstjänsten på vår webbplats. På sidorna har vi sammanställt en omfattande informationsbank om anställningsvillkor och arbetslagstiftning. Vi publicerar även olika handböcker, varav vissa utarbetats i samarbete med löntagarorganisationer.

Förbundets medlemsföretag har även direkt tillgång till Finlands Näringslivs tjänster och sakkunskap.

Skräddarsydda kurser i problemsituationer

För våra medlemsföretag arrangerar vi aktuella allmänna och skräddarsydda kurser om kollektivavtal och arbetslagstiftning, även i samarbete med löntagarförbund. 

Vi arrangerar även kurser för coachning av nya chefer, i att söka eller befästa nya verksamhetssätt och i att främja gemensam verksamhet mellan företagets och personalens representanter. 

Vi informerar om aktuella arbetsmarknadsrelaterade ärenden på våra medlemssidor och i vårt regelbundet utkommande nyhetsbrev om arbetsmarknaden.