Vi bygger mediebranschens framgång

Medieförbundet är en intresseorganisation för företag i Finlands privata mediebransch och grafiska industri. Våra viktigaste verksamhetsområden är näringspolitisk intressebevakning och intressebevakning för arbetsmarknaden. Vi främjar även ny tillväxt för

Tillsammans kan vi påverka verksamhetsförutsättningarna för en samhälleligt betydelsefull bransch. Våra medlemsföretag främjar yttrandefrihet, inhemsk kultur och demokrati genom att producera högklassiga medieprodukter och medietjänster för finländare.  

Våra sakkunniga påverkar, kommunicerar, utbildar, ger råd och konsulthjälp samt samlar och analyserar branschinformation. Vi publicerar regelbundet en ekonomisk rapport om mediebranschen samt konjunkturprognoser.

Vårt mål är att skapa en legal verksamhetsmiljö och konkurrenskraftiga anställningsvillkor som stöder en mediebransch som utvecklas och förnyas. Till våra kärnuppgifter hör att erbjuda en högklassig och pålitlig medlemstjänst.

Vi ger våra medlemmar råd i tolkning av lagstiftningen

Inom mediebranschen tecknar vi kollektivavtal för sex olika personalgrupper inom mediebranschen, varav kollektivavtalen för bland annat bokarbetare och pressens redaktionella personal är allmänt bindande. 

Våra sakkunniga hjälper och råder våra medlemmar i tolkningen av arbets- och sociallagstiftning samt kollektivavtal, samt i upphovsrättsliga frågor och kommunikationslagstiftning. Vid behov löser vi arbetsrättsliga tolkningstvister genom förhandlingar mellan olika organisationer. 

Alla våra medlemsföretag omfattas av vår närings- och arbetsgivarpolitiska intressebevakning och rådgivningstjänst. Till våra medlemmars förfogande står även Finlands Näringslivs sakkunskap och tjänster, såsom till exempel EK:s extranät.

Vi skapar förutsättningar för ny tillväxt

I takt med digitaliseringen har mediebolagens verksamhetsfält blivit mer mångformigt. Nästan alla våra största medlemsföretag har affärsverksamhet inom flera av våra medlemsföreningars verksamhetsområde och i allt större grad även utanför dessa.

Vi sporrar mediebranschens företag till att förnya sig. Som stöd för företagens tillväxt, utveckling och nätverksbyggande publicerar vi undersökningsresultat och statistik om branschen samt arrangerar olika evenemang och seminarier. I ärenden kring branschens teknologi, forskning och utvecklingsverksamhet har vi även ett nära samarbete med Mediebranschens forskningsstiftelse. 

Vårt mål är att göra mediebranschen känd som en betydelsefull tillväxtorienterad framtidsbransch som förnyar sig.