Uudistetaan jakelupalvelut kansalaisten tiedonsaannin ehdoilla

Ihmisillä on oikeus vastaanottaa luotettavaa tietoa haluamassaan muodossa, digitaalisena tai painettuna. Tilaajien on saatava lehdet ajoissa asuinpaikasta riippumatta. Siksi jakelupalveluiden on toimittava sujuvasti.  

Sanoma- ja aikakauslehtien yhteiskunnallinen merkitys on otettava huomioon jakelupalvelujen kehittämisessä.  

Kansalaisten tasapuolinen tiedonsaanti voidaan turvata uudistamalla jakelupalvelujen tuottaminen tavalla, joka takaa toimivan kilpailun ja postipalvelun tuottamisen kustannustehokkaasti. 

Säännöllinen jakelutoiminta on kiihtyvässä negatiivisessa kierteessä, joka ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia johtaa nopeasti alan kriisiytymiseen. 

Tällä hetkellä jakelupalvelua toimitetaan monessa, erillisessä prosessissa. Näiden välillä on paljon päällekkäisyyttä taajamissa. 

Jakelu_jakelun_liikevaihto_538_738px

Digitalisaatio on pienentänyt jakeluvolyymeja paketteja lukuun ottamatta. Palvelutasoa on täytynyt laskea samalla kun hinta- ja kustannustaso on noussut. Postin hinnat ovat kohonneet moninkertaisesti jakelualan muihin toimijoihin verrattuna. 

Volyymien laskun jatkuessa jakelualan liikevaihto romahtaa muussa kuin pakettiliiketoiminnassa. Kustannukset joustavat huomattavasti vähemmän. Vuonna 2025 jakelutoiminnan vuosittaisen tappion ilman pakettiliiketoimintaa arvioidaan olevan noin 250 miljoonaa euroa. 

Uuden postilain mahdollistamat joustot voivat kattaa vain pienen osan tappiosta. Alijäämän kattamiseksi on nostettava hintoja, laskettava palvelutasoa tai saatava valtiolta subventiota. Kaikista vaihtoehdoista seuraa kestämättömiä ongelmia. 

Jakelu_jakelutoimiala_postin_tuottajahinnat_727_452px

Ratkaisuehdotuksemme: Jakelu 2025

Lainsäätäjä määrittää kansalaisille tarjottavan postipalvelun tason. Riippumaton julkinen taho toimii jakelupalvelujen järjestäjänä, ja markkinatoimijat tuottavat palvelut.

Kaikki alueellinen jakelu kilpailutetaan volyymit yhdistäen. Tavoitteena on yksi päivittäinen jakelu mahdollisimman varhain.

Postin markkinaehtoinen logistiikkaliiketoiminta eriytetään jakelupalveluista. Posti voi osallistua jakeluun yhtenä markkinatoimijana.

Viranomainen valvoo markkinan toimintaa varmistaen sen tehokkuuden ja kilpailuneutraalisuuden. Kaikille jakelun arvoketjun toimijoille taataan pääsy olennaiseen informaatioon.

Tarvittaessa lainsäätäjän määrittämän palvelutason tuottamista tuetaan esimerkiksi valtion ostopalveluilla harvaan asutuilla alueilla.


Jakelu_jakelurakenne2025