Lausunnot sananvapaudesta

Komission ehdotus ilmiantajien suojelusta 21.9.2018

Medialiitto on antanut 21.9.2018 lausunnon Euroopan komissiolle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Lue lisää


Fake news 23.2.2018

Medialiitto on antanut lausunnon Euroopan komissiolle aiheesta Fake news and online disinformation.

Lue lisää


Siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö 30.6.2017

Medialiitto on antanut lausunnon sisäministeriölle ehdotuksesta siivilitiedustelua koskevasta lainsäädännöstä.

Lue lisää


Verkkoneutraliteettisääntelyn muuttaminen EU-asetuksen johdosta 18.1.2016

Viestinnän Keskusliitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon verkkoneutraliteettisääntelyn muuttamistarpeesta laaditusta arviomuistiosta.

Lue lisää


Kuluttajaviranomaisten toimivaltuudet 30.4.2015

Viestinnän Keskusliitto on antanut oikeusministeriölle lausunnon liittyen kuluttajaviranomaisten toimivaltuuksiin.

Lue lisää


Tietoliikennetiedustelu ja lähdesuoja 7.4.2015

Liitto on antanut puolustusministeriölle lausunnon tietoliikennetiedustelusta ja lähdesuojasta.

Lue lisää


Arvopaperiomistusten julkisuus 1.12.2014

Liitto on antanut Valtiovarainministeriölle lausunnon arvopaperiomistusten julkisuutta koskevasta hallituksen lakiesitysluonnoksesta.

Lue lisää


Miehittämättömien ilma-alusten turvallisuus 1.12.2014

Liitto on antanut Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille kommenttinsa toiminnasta miehittämättömällä ilma-aluksella ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella.

Lue lisää


Miehittämättömät kameralennokit 23.5.2014

Liitto on antanut Liikenteen turvallisuusvirastolle Trafille lausunnon ilmailumääräyksen muutoksesta, joka koskee miehittämättömiä ilma-aluksia.

Lue lisää


Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistaminen 24.5.2013

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon oikeusministeriölle koskien yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista.

Lue lisää


Kuuleminen Internetin avoimuudesta ja verkon neutraliteetista 12.10.2012

VKL on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle koskien Euroopan komission kuulemista Internetin avoimuudesta ja verkon neutraliteetista.

Lue lisää


Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen 20.6.2012

Viestinnän Keskusliitto on antanut oikeusministeriölle lausunnon koskien sananvapausrikoksia, vainoamista ja viestintärauhan rikkomista.

Lue lisää


Alkoholilain markkinointisäännösten muuttaminen 22.5.2012

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain ja rikoslain muuttamisesta.

Lue lisää


Vihapuhe 21.5.2012

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnnon valtakunnansyyttäjänvirastolle luonnoksesta työryhmän mietinnöksi rangaistavan vihapuheen levittämisestä internetissä.

Lue lisää


Kuluttajansuojalain uudistaminen 4.5.2012

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausuntonsa oikeusministeriölle koskien kuluttajansuojalain uudistamista.

Lue lisää


Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus 6.5.2011

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle koskien arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistusta.

Lue lisää


Sähkörahadirektiivin täytäntöönpano 21.4.2011

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksulaitoslain muuttamisesta ja sähkörahadirektiivin täytäntöönpanosta.

Lue lisää


Televisio-ohjelmistojen ääni- ja tekstityspalvelut 18.3.2011

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi televisio-ohjelmistojen ääni- ja tekstityspalvelusta sekä luonnokseen liittyvästä perustelumuistiosta.

Lue lisää


Rasistiset rikokset ja tietoverkkorikollisuus 19.1.2011

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä eduskunnalle Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjaan.

Lue lisää


Esteettömän tietoyhteiskunnan toimenpideohjelma 2011–2015 8.11.2010

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausuntonsa liikenne- ja viestintäministeriön luonnoksesta esteettömän tietoyhteiskunnan toimenpideohjelmaksi.

Lue lisää


Henkilötietolain muuttaminen 27.9.2010

VKL on kommentoinut oikeusministeriölle luonnosta hallituksen esitykseksi henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta.

Lue lisää


Kommentteja tietoyhteiskuntastrategialuonnoksesta 17.9.2010

VKL on antanut kommenttinsa Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan luonnoksesta kansalliseksi tietoyhteiskuntastrategiaksi.

Lue lisää


Televiestintäpaketin implementointi 29.6.2010

VKL on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle muokatusta esitysluonnoksesta viestintämarkkinalain ym. lakien muuttamisesta Euroopan unionin televiestintäpaketin implementoimiseksi.

Lue lisää


Ekosuunnittelulain muuttaminen 18.5.2010

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle ekosuunnittelulain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Lue lisää


Kuvaohjelmalainsäädännön kokonaisuuditus 26.4.2010

VKL on antanut lausunnon opetusministeriölle kuvaohjelmalainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän ehdotuksesta.

Lue lisää


Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskeva toimikunnan mietintö 12.4.2010

VKL on antanut lausunnon oikeusministeriölle yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskevasta toimikunnan mietinnöstä.

Lue lisää


Rasistiset rikokset 16.3.2010

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon oikeusministeriölle koskien rasistisia rikoksia.

Lue lisää


Demokratiapoliittinen asiakirjakokonaisuus 21.9.2009

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon Oikeusministeriölle demokratiapoliittisesta asiakirjakokonaisuudesta. VKL pitää luonnosta periaatepäätökseksi demokratian edistämisestä oikeansuuntaisena ja kannatettavana.

Lue lisää


Esitutkinta- ja pakkokeinotoimikunnan mietintö 1.9.2009

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon oikeusministeriölle esitutkinta- ja pakkokeinotoimikunnan mietinnöstä esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistuksesta.

Lue lisää


Kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttaminen 26.3.2009

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon Eduskunnan sivistysvaliokunnalle kovaohjelmien tarkstusjärjestelmää koskevasta lainmuutoksesta.

Lue lisää


Tupakkapoliittisen työryhmän ehdotus 6.2.2009

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle tupakkapoliittisen työryhmän ehdotuksesta.

Lue lisää


Kuvaohjelmien tarkastamista koskeva laki 26.8.2008

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon Opetusministeriölle kuvaohjelmien tarkastamista koskevan lain uudistamisesta.

Lue lisää


Valmiuslaki 7.5.2008

Lausunto Eduskunnan puolustusvaliokunnalle valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä 6.5.2008.

Lue lisää


Valmiuslakia koskeva hallituksen esitys 13.3.2008

Liitto on antanut lausunnon Eduskunnna liikenne- ja viestintävaliokunnalle valmiuslakia koskevasta hallituksen esityksestä 13.3.2008.

Lue lisää


Uusi mekanismi seuraamaan sananvapautta 21.8.2007

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon 20.8.2007 liikenne- ja viestintäministeriölle uuden mekanismin luomisesta seuraamaan sananvapautta. Lausunto ohessa liitetiedostona.

Lue lisää


Urheilutapahtumien uutisointioikeus 27.11.2006

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle 24.11.2006 urheilutapahtumien uutisointioikeudesta (LVM:n lausuntopyyntö 24.10.2006, 1388/35/2006).

Lue lisää