Lausunnot muista oikeudenaloista

Lausunto postipalveluja koskevien tietojen hyödyntämisestä 19.6.2018

Liitto on 19.6.2018 antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle postipalveluja koskevien tietojen hyödyntämisestä.

Lue lisää


Postilain uudistus 15.9.2016

Liitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon LVM:n arviomuistiosta, joka koskee postilain uudistamista.

Lue lisää


Luonnos postilain muutokseksi 2.11.2015

Liitto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee postilain muuttamista.

Lue lisää


Tilattavien lehtien arvonlisävero ja postitus Ahvenanmaalta 4.6.2013

Liitto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle kysymyksistä, jotka koskevat tilattavien lehtien postitukseen liittyvien toimintojen mahdollista siirtämistä Ahvenanmaalle.

Lue lisää


Lehtiasiain neuvottelukunta 3.1.2012

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle lehtiasiain neuvottelukunnasta.

Lue lisää


Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 24.10.2011

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa.

Lue lisää


Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelma 12.10.2010

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman kansallista arviointia.

Lue lisää


Mediakasvatus perusopetuksessa 27.8.2010

Lausunto opetus-ja kulttuuriministeriölle perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon uudistamisesta (opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:1).

Lue lisää


Elokuvan julkista rahoitusjärjestelmää koskeva selvitys Suomen Elokuva – Finlands Film 15.1.2009

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon opetusministeriölle elokuvan julkista rahoitusjärjestelmää koskevasta selvityksestä Suomen Elokuva – Finlands Film.

Lue lisää


Vahva sähköinen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus 5.12.2008

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköistä allekirjoitusta koskevasta hallituksen esityksestä.

Lue lisää


Kansallinen tietoturvastrategia 4.11.2008

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle koskien valtioneuvoston periaatepäätösluonnosta kansallisesta tietoturvastrategiasta.

Lue lisää


Tasa-arvolain muuttaminen 25.7.2008

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle tasa-arvolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Annettu 11.7.2008.

Lue lisää


EU:n Lissabonin sopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen 24.4.2008

Lausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle EU:n Lissabonin sopumksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta (he 23/2008) 23.4.2008.

Lue lisää


Submission Creative Content Online 29.2.2008

Vastaus EU:n komissiolle luovaa verkkosisältöä koskevasta kyselystä

Lue lisää


EU:n tiedonanto luovasta verkkosisällöstä 15.2.2008

Lausunto opetusministeriölle luovaa verkkosisältöä koskevasta tiedonannosta.

Lue lisää


Kulttuuriaineistojen tallettaminen ja säilyttäminen 14.11.2007

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 14.11.2007 kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (HE 68/2007). Lausunto ohessa liitetiedostona.

Lue lisää


Kriisitilanteet ja poikkeusolot 4.6.2007

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon Kriisitilanteiden ja poikkeusolojen viestintäohjetyöryhmän mietinnöstä Valtioneuvoston kanslialle 1.6.2007.

Lue lisää


Muu lainsäädäntö; Vapaakappalelaki 22.5.2007

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnon opetusministeriölle vapaakappalelakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 18.5.2007.

Lue lisää


Muu lainsääsäntö; postipalveludirektiivin muuttaminen 17.11.2006

Viestinnän Keskusliitto on antanut lausunnonn liikenne- ja viestintäministeriölle ehdotuksesta postipalveludirektiivin muuttamiseksi.

Lue lisää


Unescon kulttuuri-ilmaisujen moninaisuus 18.8.2006

Viestinnän Keskusliiton lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 30.5.2006 Unescon kulttuuri-ilmaisujen moninaisuutta koskevan yleissopimuksen saattamisesta voimaan Suomessa (HE 58/2006 vp).

Lue lisää


Unescon kulttuuri-ilmaisujen moninaisuus 23.3.2006

Viestinnän Keskusliiton lausunto opetusministeriölle 17.3.2006 Unescon kulttuuri-ilmaisujen moninaisuutta koskevan yleissopimuksen saattammisesta voimaan Suomessa.

Lue lisää


Tietokannat 15.3.2006

Viestinnän Keskusliiton lausunto Euroopan Komissiolle tietokannoista 10.3.2006.

Lue lisää


Ehdotus uudeksi valmiuslaiksi 1.3.2006

Viestinnän Keskusliiton lausunto oikeusministeriölle koskien ehdotusta uudeksi valmiuslaiksi 1.3.2006.

Lue lisää


EU:n kustannustoimialan kilpailukyvyn vahvistaminen 16.11.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto 15.11.2005 komisstion työasiakirjasta "EU:n kustannustoimialan kilpailukyvyn vahvistaminen".

Lue lisää


Aineettomat oikeudet 16.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto oikeusministeriölle aineettomia oikeuksia koskevien asioiden käsittelystä OM 017:00/2003, OM15/41/2003 17.8.2005.

Lue lisää


Unescon luonnos koskien kulttuurisisältöjen ja kulttuuri-ilmaisujen moninaisuutta 15.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto opetusministeriölle Unescon luonnoksesta kulttuurisisältöjen ja kulttuuri-ilmaisujen moninaisuutta koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta 22.10.2004.

Lue lisää


Viranomaisten asiakirjojen jäljenteiden maksullisuus 15.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto oikeusministeriölle viranomaisten asiakirjojen jäljenteiden maksullisuutta selvittäneen työryhmän mietinnöstä 30.9.2004.

Lue lisää


Taajuusmaksut: "Rethinking the European ICT Agenda/Ten ICT-Breakthroughs for reaching Lisbon goals" 15.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle EU:n komission tilaamasta raportista "Rethinking the European ICT Agenda/Ten ICT-Breakthroughs for reaching Lisbon goals" 17.9.2004.

Lue lisää


Arvopaperimarkkinalaki 15.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiksi siihen lyyttyvien lakien muuttamisesta 1.6.2004.

Lue lisää


Postidirektiivin soveltaminen 15.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle koskien Komission kertomusta neuvostolle ja Euroopan parlamentille postidirektiivin soveltamisesta (KOM(2005) 102 lopullinen) 13.5.2005.

Lue lisää


Kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden turvaaminen, Unescon yleissopimusluonnos 15.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto opetusministeriölle kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden turvaamista koskevasta Unescon yleissopimusluonnoksesta 4.5.2005.

Lue lisää


Internetin hallinto -WGIG - loppuraportti 15.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle koskien internetin hallintoa pohtivan YK:n alaisen työryhmän (WGIG) loppuraporttia 8.8.2005.

Lue lisää


Postipalvelujen arvonlisäverotusta koskeva direktiiviehdotus 14.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto valtiovarainministeriölle komission muutetusta postipalvelujen arvonlisäverotusta koskevasta direktiiviehdotuksesta 13.9.2004.

Lue lisää


Alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistaminen 13.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta 30.3.2004.

Lue lisää


Alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistaminen 13.9.2005

Viestinnän Keskusliiton lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamiseta 11.3.2004.

Lue lisää