Tukea alan kehitykseen


Säätiö rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa oppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. 


Katso kaikki rahoitetut hankkeet hankekohtaisilta alasivuilta.rss Säätiön tukemat tutkimushankkeet lyhyesti

Tampereen yliopisto: Tutkimusteema: Datavisualisointien esittäminen lisätyn todellisuuden tarinoissa (DELTA) Case: Rukajärvi Mannerheimin työhuoneesta koettuna 7.12.2017

Hankkeessa laaditaan Mikkelin Päämajamuseoon lisätyn todellisuuden sovellus, joka yhdistää marsalkka Mannerheimin autenttisen sodan aikaisen työhuoneen Rukajärvellä taistelleiden rintamamiesten tarinoihin.

Lue lisää


Arilyn: AR-formaatin pilotointi ja käyttäjäkokemuksen tutkimus 7.12.2017

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa laadukas pilotti AR-formaatista ja tutkia AR-tarinankerronnan vahvuuksia ja heikkouksia käyttäjäkokemuksen kautta. Hankkeeseen kuuluu pilotin tuotanto, sen julkaisu ja käyttäjäkokemuksen tutkimus. Pilotti on proof-of-concept uudenlaisesta tarinankerronnasta, jonka lisätty todellisuus mahdollistaa.

Lue lisää


Åbo Akademi: 360°-videotekniikan mahdollisuudet mediasisällöissä: käyttökokemuksia toimittajien ja katsojien näkökulmasta 7.12.2017

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on selvittää, miten 360°-tekniikka soveltuu työkaluksi tarinankerrontaan. Tarkoituksena on tutkia 360°-videon mahdollisuuksia mediasisällön tuottamisessa ja erityisesti uutissisällön tuottamisessa ja sen kuluttamisessa.

Lue lisää


loVReal: loVReal - yhdistää ihmiset. Paikalliset virtuaalisisällöt uuden ansainnanlähteinä 7.12.2017

Hankkeen tavoitteena on luoda toiminta- ja ansaintamalleja, joilla paikalliset mediatoimijat luovat AR/VR360-teknologiaan perustuvia kustannustehokkaita ja kannattavia palveluita yritys-, yhteisö- sekä kuluttaja-asiakkailleen.

Lue lisää


Tampereen yliopisto:Vlogi360 - kaupallinen vuorovaikutus 360-aikakaudella 7.12.2017

Toistaiseksi 360-videon käyttö kaupallisten sisältöjen puolella on painottunut räätälöityihin toteutuksiin suurilla brändimarkkinoijilla, matkailussa ja peliteollisuudessa.

Lue lisää


Salla Tuomola: Hyvä katala julkisuus. Tapaustutkimus perinteisen median ja vastamedian tavasta kertoa pakolaiskriisistä Suomessa vuosina 2015 ja 2016 7.12.2017

Väitöskirja tarkastelee perinteisen median ja vastamedian tapaa kertoa pakolaiskriisistä. Tuomola tutkii, miten eri mediat rakentavat julkista keskustelua nimenomaan tästä aiheesta, ja miten tämä keskustelu suhteutuu normatiiviseen käsitykseen journalismin ihanteesta. Väitöskirjassa pyritään selvittämään, millaista julkisuutta ammattimedia ja epäammattimedia nykyisellään tuottavat ja miten tämä julkisuus suhteutuu toimivan demokratian vaatimuksiin. Samalla selvitetään, millaisia johtopäätöksiä kyseisistä medioista voidaan tällä perusteella tehdä. Tuomola lähestyy tutkimusongelmaa pakolaiskriisistä kertovien uutisten kautta.

Lue lisää


Juho Ruotsalainen: Yrittäjätoimittajat, hybridijournalismi ja journalismin tulevaisuus 7.12.2017

Tulevaisuuden- ja journalistiikan tutkimusta yhdistävässä väitöskirjassa ennakoidaan journalismin tulevaisuutta. Siinä tutkitaan yrittäjätoimittajia, jotka ymmärretään tulevaisuuden journalismin edelläkävijöiksi tai "heikoiksi signaaleiksi". Näin yrittäjätoimittajia tutkimalla voidaan hahmottaa journalismin mahdollista tulevaisuutta. Tutkimus kysyy, millainen yrittäjätoimittajien käsitys journalismista ja sen tulevaisuudesta on, sekä millaista journalismia nämä käytännössä tuottavat. Tutkimuksen hypoteesina on, että yrittäjätoimittajienjournalismi on niin kutsuttua hybridijournalismia, joka yhdistää perinteisiä journalistisia arvoja uusiin tyyleihin, arvoihin ja muotoihin.

Lue lisää


Sari Virta: Ideoista toteutukseen: luovan sisältökehityksen johtaminen mediayrityksissä ja niiden verkostoissa 7.12.2017

Väitöskirja tarkastelee luovuuden ja sisältökehityksen johtamista mediayrityksissä ja niiden verkostoissa. Tutkimuscaset on toteutettu kahdessa Suomen suurimmista mediayrityksistä, sekä uudessa Mediapolis-klusterissa Tampereella. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta ja ajankohtaista käytännön tietoa luovuuden johtamisesta media-alalla. Luovuus on mediayritysten keskeinen strateginen voimavara, ja innovaatioiden johtaminen on kansainvälisesti tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä luovien mediaorganisaatioidentutkimustarpeista.

Lue lisää


Ilmari Hiltunen: Uhkailua, kiristystä, lahjontaa - Tutkimus suomalaisiin journalisteihin kohdistuvasta ulkoisesta vaikuttamisesta 7.12.2017

Tutkimus tarkastelee suomalaisten journalistien kokemuksia ulkoisesta vaikuttamisesta. Samalla kartoitetaan systemaattisesti toimittajiin kohdistettuja vaikuttamisen menetelmiä ja toimittajien niidentorjumiseen käyttämiä vastastrategioita. Tutkimuksen aineiston muodostavat vaikuttamisen laajuutta ja keinoja kartoittava kyselyaineisto ja journalistienkokemuksia valottava haastatteluaineisto.

Lue lisää


Media-alan yritysten opintomatka Japaniin

Opintomatkan tavoitteena on tutustua media-alan yritysten liiketoimintamalleihin vahvasti teknologiavetoisessa Japanissa. Teknologian etunojassa kulkeva Japani on samalla myös vahva maa painetun sanomalehden osalta.

Lue lisää


Seuraavat


Julkisuus

Rahoitusta saaneista hankkeista julkistetaan seuraavat tiedot:

  • tutkimustuen saanut taho
  • hankkeen otsikko
  • yhteyshenkilö
  • myönnetty tuki euroina
  • hakijan itsensä laatima lyhyt tiivistelmä hankkeen tavoitteista 
Hankkeen päätyttyä julkaistaan tulosyhteenveto. 


Lisäksi hakijalta edellytetään, että projektin tuloksista kerrotaan mm. alan lehdissä.

Rahoitetut hankkeet

Viestintäalan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen viestinnän ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla:

  • liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä,
  • koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja
  • viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä. 

Säätiö rahoittaa tutkimushankkeita ja niiden tulosten julkisuuteen saattamista. Tämän lisäksi säätiö tukee alan johdon ja muun henkilöstön koulutusta, avustaa ammattioppilaitoksia sekä jakaa apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville. Säätiön toiminta perustuu pääoman tuottoon ja lahjoitusvaroihin. 


Katso rahoitetut hankkeet ja tutustu tutkimusraportteihin hankekohtaisilta alasivuilta:
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä